Лучшие выпускники

Ос­но­вой си­сте­мы обу­че­ния в ин­сти­ту­те ИТММ яв­ля­ют­ся об­ра­зо­ва­тель­ные стан­дар­ты и тра­ди­ции, сло­жив­ши­е­ся на фа­куль­те­тах-пред­ше­ствен­ни­ках (пра­во­пре­ем­ни­ков): ВМК и ММФ. За де­ся­ти­ле­тия су­ще­ство­ва­ния фа­куль­те­тов были под­го­тов­ле­ны ты­ся­чи спе­ци­а­ли­стов. Сре­ди вы­пуск­ни­ков мож­но на­звать мно­го за­ме­ча­тель­ных и из­вест­ных лю­дей, ко­то­рые тру­ди­лись и тру­дят­ся на бла­га стра­ны.

Нет со­мне­ния, что вы­пуск­ни­ки ин­сти­ту­та ИТММ во­льют­ся в ко­гор­ту спе­ци­а­ли­стов в об­ла­сти ма­те­ма­ти­ки и ме­ха­ни­ки, ин­фор­ма­ти­ки и ин­фор­ма­ци­он­ных тех­но­ло­гий и бу­дут гор­до нести мар­ку ННГУ и род­но­го ин­сти­ту­та.

Лучшие выпускники института ИТММ

Год Вы­пуск­ни­ки
2020 Ма­ги­стры Ма­те­ма­ти­ка: Гор­ская В.А., За­бе­га­ло­ва Н.А., Мо­ро­зов С.Д.; Ма­ги­стры МММ: Ви­но­гра­дов Н.А.; Ма­ги­стры МКН: Ла­дей­нов Д.А.; Ма­ги­стры ПИ: Ала­бин А.А., Ба­лан­ди­на С.В., Го­до­ви­цын М.М., Жив­чи­ко­ва Ю.А., Ко­ва­ле­ва И.А., Ма­ли­нов­ская А.С., По­ля­ков М.О., Про­хо­ров А.А., Смир­но­ва Д.В., Те­ре­хов И.Д., Фи­ла­то­ва А.С.; Ма­ги­стры ПМИ: Буб­но­ва Е.С., Гусь­ков Р.А., Ку­ли­ко­ва А.А., Рож­но­ва М.А., Со­ро­ки­на М.С., Нефе­дов А.Д., Чу­гу­но­ва Е.Е., Алек­се­ев С.В., Бе­взюк С.А., Ко­не­ва А.Д., Ми­ро­но­ва А.М., Чур­кин А.В.; Ма­ги­стры ФИИТ: Гре­чу­хин Н.С., Зы­ри­на А.Е., Ка­лья­нов Д.О., Ка­рев Б.Ю., Ко­нев­ский В.О., Поп­ков К.С., Си­мо­нян В.А., Смир­нов А.В., Тя­гу­нов В.А., Фе­до­тов А.С., Ши­ро­ких В.Д., Ива­но­вич М., Плет­нев Н.А., Мит­ро­хин Н.П., Си­зо­ва К.О., Ов­ча­рук О.Р., Шуль­пин С.М.

Ба­ка­лав­ры МММ: Дя­тел Д.Р.; Ба­ка­лав­ры ПИ: Еме­лин М.Д., Еро­фе­ев А.С., Кра­силь­ни­ко­ва Н.И., Ма­ка­ро­ва А.А., Скул­ки­на Н.С., Ску­ри­дин Ю.А., Со­ло­вье­ва Т.А., Тур­ков Д.И.; Ба­ка­лав­ры ПМИ: Хорь­кин А.С., Гай­дай­чук Ю.В., Ре­пин В.И., Яко­влев П.С.; Ба­ка­лав­ры ФИИТ: Тру­би­на А.В., Ма­ган­га Шад­рек, Мтетва Мба­ли Лин­до­кух­ле; Ба­ка­лав­ры ПРИН: Бо­га­то­ва М.Д., Ку­да­лин Р.М., Ме­зи­на М.Д., Чва­нов Л.Л., Чер­нен­ко В.Н., Чу­ра­ков С.С.

Год Вы­пуск­ни­ки
2019 Ма­ги­стры Ма­те­ма­ти­ка: Ми­ле­шин И.Г., Ми­ле­ши­на В.Э., Са­фо­нов К.А., Три­фо­нов К.Н.; Ма­ги­стры МММ: Аку­лен­ко А.С., Чух­ма­нов И.Г., Ша­бет­ник К.А.; Ма­ги­стры МКН: Але­шин С.А., Гра­че­ва М.А., Ива­нов А.С.; Ма­ги­стры ПИ: Бу­я­ков Д.В., Ку­куш­ки­на Д.М., Тро­ши­на Е.А., Тюн­тя­е­ва Л.А., Ха­па­ев И.Н., Шу­ми­лов И.А.; Ма­ги­стры ПМИ: Бель­дю­ги­на Н.В., Мос­ко­ва Е.С., Сус­ло­ва М.Е., Та­на­на­е­ва Т.А., Греч­ко Д.А., Ис­а­ко­ва Е.Е., Ку­зен­ков Н.Е., Ма­лы­ше­ва И.В., Ма­стю­ги­на Ю.Ю., Са­мы­ли­на Е.А., Льво­ва Д.А., Та­лец­кий Д.С., Крю­ко­ва П.А., Мит­ро­хи­на Ю.С., Под­чи­ща­е­ва М.В.

Ба­ка­лав­ры Ма­те­ма­ти­ка: Бе­ре­зи­на И.Ю., Ве­се­лов Н.Д., Ка­ра­мы­ше­ва А.А., Ле­бе­дев Д.С., Ма­ка­ров А.А., Мат­ве­ев И.С., Ми­ро­но­ва Е.А., Шмуклер В.И., Шу­ры­ги­на Т.С.; Ба­ка­лав­ры МММ: Бе­би­хо­ва А.С., Боев Р.В., Гре­бен­ни­ков А.Д„ Ка­лё­нов К.Ю., Ле­бе­де­ва К.С., Па­лу­тин И.А., Под­ле­сов А.А., Пыр­ков К.О., Ца­рев И.С., Цы­ку­но­ва Е.А.; Ба­ка­лав­ры МКН: Пуч­ко­ва Н.Д.; Ба­ка­лав­ры ПИ: Ви­ря­сов М.С., Га­лоч­кин А.А., За­иг­ра­ев В.А., Мя­чев А.С., Со­ро­кин В.К.; Ба­ка­лав­ры ПМИ: Гла­ды­шев А.А., Гри­шин А.С., Ер­ма­ко­ва Е.А., Кра­си­ко­ва Е.А., Куз­не­цов В.В., Па­но­ва Е.А., Бу­зу­лук­ский Д.С., Кор­тю­ков А.Е.; Ба­ка­лав­ры ФИИТ: Сан­ни­ко­ва В.О., Фе­до­ро­ва О.П., Гэн Юйц­зе; Ба­ка­лав­ры Про­грамм­ная ин­же­не­рия: Ба­ка­лин А.Е., Та­ра­сов О.А.

Год Вы­пуск­ни­ки
2018

Ма­ги­стры Ма­те­ма­ти­ка: Биби­на А.В.; Ма­ги­стры ПМИ: Бес­па­лов М.А., Вер­ши­ни­на О.С., Во­ло­ки­тин В.Д., Гла­ди­лов Г.С., Гу­се­ва Е.А., Ко­роб­ко­ва Е.А., Кри­во­но­сов М.И., Куз­не­цо­ва И.И., Ле­вин В.А., Но­вак А.Е., Сам­со­но­ва Д.А., Швец К.С., Шуш­ки­на Ю.А.; Ма­ги­стры МММ: Во­е­во­дин А.В., Во­е­во­ди­на А.А., Май­о­ро­ва В.А., При­ва­ло­ва Н.А.; Ма­ги­стры МКН: Бо­ри­сов И.М., Ва­ню­ко­ва К.С., Ищен­ко Е.А., Лав­ро­ва С.Р., Мо­ро­зов К.Е., Та­на­ни­на А.А., Сар­фо Ову­су Ква­бе­на, Тей­лор Бха­ну Пра­каш; Ма­ги­стры ФИИТ: Бы­ка­до­ров Р.О., Доб­ро­лю­бо­ва Е.В., Дру­жин И.Д., Карч­ков Д.А., Ко­ли­стра­то­ва Д.А., Ко­че­тов П.С., Ла­чи­нов Д.А., Ма­лой­ки­на Е.Н., Са­ха­ров А.А., Си­ро­тин Н.С., Со­ло­вьев Д.Е.; Ма­ги­стры ПИ: Аляв­дин А.В., Ильин С.Ю., Лю­бим­цев Д.О., По­лу­нин Д.С., Ше­сто­ва А.А., Шу­лан­ки­на Е.В.

Ба­ка­лав­ры Ма­те­ма­ти­ка: Мо­ро­зов С.Д.; Ба­ка­лав­ры ПМИ: Буб­но­ва Е.С., Ер­ми­ши­на А.Ю., Ми­ро­но­ва А.М., Си­зо­ва К.О., Чур­кин А.В.; Ба­ка­лав­ры ФИИТ: Бу­и­са­гу­ан Фуад, Дла­ми­ни Гси­низ­ве Си­фет­фо, Кхат­ри Ра­меш Ку­мар; Ба­ка­лав­ры ПИ: Го­до­ви­цын М.М., Да­ни­лин В.В., Зы­ри­на А.Е. Ко­ва­ле­ва И.А., Фи­ла­то­ва А.С., Ши­ро­ких В.Д.

Год Вы­пуск­ни­ки
2017

Ма­ги­стры Ма­те­ма­ти­ка: Блаж­но­ва К.А., Гав­ри­ло­ва Е.Ю,. Кон­дра­тье­ва А.В.; Ма­ги­стры ПМИ: Его­ро­ва О.С., Зем­сков А.А., Зем­с­ко­ва В.А., Ис­ра­фи­лов Р.А., Ко­зы­рев А.В., Ла­рин А.В., Со­вра­сов В.В., Ха­рю­нин А.С.; Ма­ги­стры МММ: Вла­со­ва М.М., Ло­нин К.А., Ско­бе­е­ва М.В., Юно­со­ва В.А.; Ма­ги­стры МКН: Ди­ка­рев А.А., Клы­ко­ва А.А., Сам­сон­кин М.А., Цви­гун Е.И.; Ма­ги­стры ФИИТ: Во­до­пья­нов Д.Ю., Жба­но­ва А.С., Смир­нов М.А.; Ма­ги­стры ПИ: Вол­ков В.О., Дёг­тев А.С., Ми­хей­це­ва Л.В., Фе­ти­ще­ва Е.Л.

Ба­ка­лав­ры Ма­те­ма­ти­ка: Ми­ле­шин И.Г., Са­фо­нов К.А., Три­фо­нов К.Н.; Ба­ка­лав­ры ПМИ: До­ло­тов Е.А., Ку­зен­ков Н.Е., Мос­ко­ва Е.С., Хра­мов И.В.; Ба­ка­лав­ры ФИИТ: Во­е­во­дин А.М., Мар­чен­ко А.А., Мос­ка­лен­ко В.А., Поз­дя­ев В.И., Ру­мян­цев А.В.; Ба­ка­лав­ры ПИ: Ба­буш­ки­на Л.А., Ча­пу­ти­на Я.А., Шу­ми­лов И.А.; Ба­ка­лав­ры БИ: Алек­сан­дро­ва А.А., Ба­лах­ни­на Т.А., Бо­ле­е­ва Е.С., За­го­руль­ко Т.А., Ис­а­ко­ва Е.Е., Ма­стю­ги­на Ю.Ю., Ми­ки­тен­ко В.В., Му­ра­вье­ва М.В., Пер­шо­ва А.Р., Ре­вин В.С., Ру­ше­ва Д.А., Уг­ло­ва О.А., Чёр­ная Е.В.

Год Вы­пуск­ни­ки
2016

Ма­ги­стры ПМИ: Кай­нов О.А., Ка­ля­ку­ли­на А.И., Нос­ко­ва М.К., Хри­сан­фо­ва С.О., Цоди­ко­ва А.Л., Юси­пов И.И.;  Ма­ги­стры Ма­те­ма­ти­ка: Гон­чар Т.А., Изо­си­мо­ва О.А., Фи­люш­ки­на М.С.; Ма­ги­стры МКН: Во­ро­но­ва О.С., Еле­син Н.А., Смир­нов О.А.; Ма­ги­стры ПИ: Ки­се­ле­ва Н.М.; Ма­ги­стры ФИИТ: Блин­ко­ва Е.А., Бо­ло­тов М.И., Бы­ше­ва Т.В., Ва­си­льев Е.П., Дроб­ных К.А., Дуб­ров­ская М.В., Мо­ро­зо­ва А.Д., Се­мё­нов И.К., Со­ко­лов М.С., Ся­и­но­ва Д.Т., Тю­рин Е.С.

Ба­ка­лав­ры МКН: Бо­ри­сов И.М., Ва­ню­ко­ва К.С., Ищен­ко Е.А., Лав­ро­ва С.Р.; Ба­ка­лав­ры МММ: Изъ­юро­ва Е.Е.; Ба­ка­лав­ры ПМИ: Ах­меджа­нов Д.Р., Бес­па­лов М.А., Во­ло­ки­тин В.Д., Кет­ков С.С., Кри­во­но­сов М.И., Мо­ро­зов К.Е., Но­вак А.Е.; Ба­ка­лав­ры ПИ: Лю­бим­цев Д.О., По­лу­нин Д.С., Ряб­цев И.Б., Тю­со­ва Е.К.; Ба­ка­лав­ры ФИИТ: Вер­ши­ни­на О.С., Гла­ди­лов Г.С., Доб­ро­лю­бо­ва Е.В., Ле­вин В.А., Ры­ба­ков А.А., Фе­до­сов А.С.; Ба­ка­лав­ры БИ: Гнат­чен­ко Д.А., Го­ло­ми­до­ва Ю.К., Гор­бу­но­ва Н.И., Дав­ли­ю­су­по­ва Д.Ш., Коз­ло­ва Т.А., Ку­куш­ки­на А.П., Ку­ни­ци­на Т.А., Ла­гу­та А.М., Ла­за­рев О.Л., На­за­ро­ва Е.А., Сту­ло­ва Д.С., Чер­да­ко­ва Д.М., Щу­ки­на А.Е.

Луч­шие вы­пуск­ни­ки фа­куль­те­та ВМК »

Луч­шие вы­пуск­ни­ки ММФ »